Prowadzimy pełne księgi handlowe

Obsługujemy małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości, której obowiązek prowadzenia nakłada ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg handlowych oferujemy małym i średnim firmom, ale również dużym przedsiębiorstwom. Zlecenie prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe jest w wielu przypadkach tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie samodzielnego księgowego, którego trzeba wyposażyć w specjalistyczne oprogramowanie, wydawnictwa fachowe oraz opłacać jego szkolenia. Ważnym elementem jest to, że w biurze jest codziennie, przez 12 miesięcy, kilka osób do dyspozycji. Biuro nie choruje i nie bierze urlopu.

Monitorujemy kondycję majątkową
i finansową firm

Specjalistyczna wiedza i profesjonalne oprogramowanie

Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą ewidencji rachunkowej, która wymaga specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego oprogramowania. To zawiły proces, w którym trzeba ewidencjonować wszystkie dokumenty dotyczące zdarzeń w firmie, takich jak: sprzedaż, zakup, wyciągi bankowe, kredyty, pożyczki, kapitały, operacje kasowe, inwestycje, amortyzację, wynagrodzenia, podatki oraz pozostałe składniki majątku (aktywa), jak i źródła jego finansowania (pasywa).

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do:

 1. spółek handlowych – osobowych i kapitałowych – w tym również w organizacji,
 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,
 3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 4. gmin, powiatów, województw i ich związków,
 5. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
 6. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 7. jednostek niewymienionych w pkt. 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa.

Bilans

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przez rok obrotowy – przez co rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Na dzień zamknięcia ksiąg
sporządza się sprawozdanie finansowe. Jest ono najważniejszym raportem jednostki i składa się z:

 1. bilansu,
 2. rachunku zysków i strat,
 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 5. rachunku przepływów pieniężnych.

Podstawowe zasady rachunkowości to zasada kontynuacji, istotności, ostrożnej wyceny, prawdziwego i rzetelnego obrazu. Kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg, prowadzenia ich wbrew przepisom lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Pomożemy Ci odnaleźć się w rzeczywistości podatkowej

Skorzystaj z naszego doświadczenia i poczuj się bezpiecznie